Palvelujen käyttöehdot

Valot päälle! -kirjan julkaisija Bear & penguin ink (myöhemmin: Palveluntuottaja) www-sivuilla (valotpaalle.fi, tuomasvanhanen.fi sekä muut kyseisen palveluntuottajan hallinnoimat verkkopalvelut ja -alustat) sovelletaan tältä sivulta löytyviä käyttöehtoja. Eri palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Tunnisteilla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja.

Palveluntuottajan www-sivut ja niillä oleva informaatio ja materiaali on suunnattu käytettäväksi Suomessa.

Palveluntuottajan palvelukieli verkkomyynnissä on suomi.

Palveluntuottaja
Sivujen pääasiallinen palveluntuottaja
bear & penguin ink
Osoite Voimakatu 7 A 12, 33100 Tampere
Y-tunnus 2498410-4.
Puhelin 044 525 2409 (vain soitot)

Muutokset

Palveluntuottaja varaa oikeuden muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu

Palveluntuottaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Palveluntuottaja ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.
Näillä sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida pitää Palveluntuottajaa sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Palveluntuottaja ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntuottaja-yhtiölle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään, ellei erikseen esimerkiksi tietyn tiedoston tai muun materiaalin kohdalla toisin ole mainittu. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Palveluntuottajan antamaa kirjallista lupaa.

Henkilötiedot

Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja vakuutussalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Palveluntuottajan asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Palveluntuottaja tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön ja käyttääkseen anonymisoitua tietoa ja viestejä (viesti irrotettuna asiakkaan tunnistetiedoista) palvelun kehittämiseen. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Palveluntuottajalta kirjallisesti pyydettäessä.
Palveluntuottaja kerää, käsittelee ja analysoi tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Palveluntuottaja myös hankkii tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta, sekä yhdistää tietoa muussa yhteydessä asiakkaalta saatuihin tietoihin. Emme kuitenkaan tallenna tai yhdistä asiakastietoihisi tunnistettavaa, yksilöllistä käyttäytymistäsi verkkosivuillamme koskevaa tietoa.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Palveluntuottajalle sähköpostitse. Palveluntuottaja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Palveluntuottajaillä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Palveluntuottaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista. Palveluntuottaja suosittelee aina käyttämään SSL-suojattua viestintäkanavaa.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.